Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry

Yhdistys

UUTTA ry:n toiminnan ydintä on ollut vuosina 2017-19 STEAn rahoittama Uudenmaan työttömien yhdistysten tuki -hanke, johon sillä oli mahdollisuus palkata täysipäiväinen työntekijä. STEA-rahoituksen päätyttyä 2020 Uutta ry alkaa hyödyntää hankkeen aikana kertynyttä kokemusta, osaamista, verkostoaan ja tunnettuuttaan ja kehittää uusia ideoita ja toimintaa. Tähän toimintaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki Uudenmaan alueen työttömät, joilla on raikkaita ideoita ja mahdollisuutta käyttää aikaansa yhdistyksen toiminnan ja yhteisön hyväksi.

Hankkeen 2017-19 tavoitteena oli:

  1. Jäsenyhdistysten osaaminen lisääntyy ja yhdistysten tarjoamien palvelujen laadusta tulee yhtenäisempää ja tasalaatuisempaa. Yhdistyksissä järjestetään uusia tarpeellisia ja kiinnostavia palveluita ja toimintaa sekä kehitetään laadullisesti jo olemassa olevaa toimintaa.
  2. Yhdistysten vetovoimaisuus, kävijöiden aktiivisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät. Yhdistysten toimintaan osallistuvien määrä kasvaa ja tavoitetaan myös uutta kohderyhmää.
  3. Edunvalvonta on säännöllisempää ja tehokkaampaa. Uutta ry saa paikallisia kontaktihenkilöitä ja pysyvää edustusta työttömyyttä hoitavien elinten työryhmiin ja päätösten valmisteluun kunnissa ja maakunnassa.
  4. Tiedonkulku ja yhteistyö tehostuvat alueyhdistysten, kuntien, maakunnan, Työttömien keskusjärjestön ja muiden yhteistyötahojen kesken.

Toiminnan kohderyhmiä ovat Uutta ry:n jäsenyhdistykset, kaikki työttömät tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt, pätkä- ja silpputyöläiset sekä prekariaatti Uudenmaan alueella.

Toiminta pyrkii – pitkäaikaistyöttömiä unohtamatta – erityisesti tavoittamaan myös nuorempaa väkeä, silpputyöläisiä, maahanmuuttajia sekä lisääntynyttä korkeasti koulutettujen työttömien joukkoa ja saamaan heitä mukaan toimintaan. Myös työttömien perheet ja muut läheiset ovat välillisesti kohderyhmää.

Lue toisen hankevuoden (2018) toimintakertomus täältä

Lue kolmannen hankevuoden (2019) toimintakertomus täältä


HALLITUS 2020

Varsinaiset jäsenet (9):
Siimes, Sari, pj.
Kuparinen, Meerit (Helsingin Työkanava HeTy ry), varapj
Holmberg-Laine, Jessica (Korson työttömät ry / Toimintakeskus Nousu)
Makkonen, Maija (Helsingin Työkanava HeTy ry)
Nykänen, Kari (Hang on ry)
Raitimo, Ulla (Porvoon Seudun Työnhakijat PSTH ry)
Remes, Tiina (Helsingin Työkanava HeTy ry)
Renfors, Sariina (Helsingin Työkanava HeTy ry)
Salonen, Ilkka (Helsingin Työkanava HeTy ry)
Varajäsenet (4):
Kantola, Anna-Maria (Helsingin Työkanava HeTy ry)
Limnell, Anne (Helsingin Työkanava HeTy ry)
Onttonen, Tiina (Helsingin Työkanava HeTy ry)
Ryhänen, Mika (Elämänlaatu ry)

Jatkuvat seuraajat: Juha Keränen, järjestösihteeri (Työttömien Keskusjärjestö ry).


 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki sekä toiminta-alueena Uudenmaan liiton toiminta-alue.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämiseksi sekä edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa työttömien vapaaehtoistoimintaa näiden aseman parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisu-toimintaa sekä järjestää työttömien iltama- ja informaatio-tilaisuuksia, harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa.

Yhdistys voi tuottaa työllistymistä edistäviä palveluja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistojä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Uudenmaan liiton alueella toimivat työttömien rekisteröidyt yhdistykset tai oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimintaperiaatteena on työttömyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja poistaminen, uusien työpaikkojen luominen ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi tulla mikä tahansa Uudenmaan alueella toimiva rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa poytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi erottaa jäsenensä tätä kuultuaan, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tai jäsen toimii yhdistyksen tarkoitus- ja toimintaperiaatteiden vastaisesti. Jäsenen erottaminen voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-20 jäsenyhdistysten muuta jäsentä ja 1-5 yleisvarajäsentä.

Hallitukseen valittavien jäsenten on oltava ensisijaisesti työikäisiä työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, jotka toimivat jäsenyhdistyksissä.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksella on työvaliokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri, taloudenhoitaja, hankekoordinaattori ja niin sovittaessa muita yhdistyksen työntekijöitä. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsomansa työryhmät, joiden vetäjinä toimivat hallituksen jäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle kirjallisesti kirjeitse tai sähkopostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna osallistuvat kokoukseen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t) tai hallituksen erikseen määräämä henkilö.

6. Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti tai sähkopostitse vaatii.

Kukin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään kaksi (2) edustajaa yhdistyksen kokouksiin. Edustajavaltuudet osoitetaan valtakirjalla. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisen jäsenen kokousedustajalla äänioikeus ja yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenen puolesta on kokouksessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kolme (3) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan äänioikeutetut ja muut läsnäolijat.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
6. Esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle.
10. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle.
11 . Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle.
12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.
13. Päätetään hallituksen muiden jäsenten (6-20) ja yleisvarajäsenten (1-5) lukumäärästä seuraavalle toimikaudelle.
14. Valitaan hallituksen jäsenet ja yleisvarajäsenet seuraavalle toimikaudelle.
15. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
16. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
17. Kokouksen päättäminen.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisen päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


TIETOSUOJASELOSTE