Yhdistys

UUTTA ry on nyt henkilöjäsenille suunnattu työttömien yhdistys. Sääntömuutos tehtiin vuoden 2023 lopulla. UUTTA ry aloittaa jäsenhankinnan ja muodostaa uuden hallituksen kevään 2024 aikana. 

Ensimmäinen jäsenhankintatapahtuma järjestetään torstaina 29.2.2024 klo 15–18 Kalliolan Settlementtitalolla, Sturekatu 11, Alppiharju, Helsinki.


HALLITUS 2024

Varsinaiset jäsenet:
Aartomaa, Ville-Oskari, puheenjohtaja
Marjomäki, Pauliina, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
Limnell, Anne
Nevalampi, Tiina
Prabha, Shashi
Nyman, Jukka-Pekka

Varajäsenet:
Nykänen, Kari
Valtonen, Vera


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Voimassaolon alku: 18.12.2023 09:26:12

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on UUTTA ry ja kotipaikka Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä työttömyydestä aiheutuvien henkisten, fyysisten ja taloudellisten haittojen vähentämiseksi sekä edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien vapaaehtoistoimintaa näiden aseman parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömien iltama- ja informaatiotilaisuuksia, harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- ja ehkäisevää päihdetoimintaa.

Yhdistys voi tuottaa työllistymistä edistäviä palveluja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia.

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä työttömät, työttömyysuhan alaiset tai muut, jotka hyväksyvät yhdistyksen toimintaperiaatteet.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi tulla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, jotka hyväksyvät yhdistyksen toimintaperiaatteet.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi erottaa jäsenensä tätä kuultuaan, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tai jäsen toimii yhdistyksen tarkoitus- ja toimintaperiaatteiden vastaisesti.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 varsinaista jäsentä ja 1-5 yleisvarajäsentä.

Hallitukseen valittavien jäsenten on oltava ensisijaisesti työikäisiä työttömiä tai työttömyysuhanalaisia henkilöitä.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsomansa työryhmät ja valiokunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistäsitä vaatii.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle sähköpostitse vähintään viikkoaennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna osallistuvat kokoukseen. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t) tai hallituksen erikseenmääräämä henkilö kukin yksin.

6. Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen onannettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksiviikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava viimeistään kaksiviikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse kullekin jäsenelle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihenolevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista sitähallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten sähköpostitse vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä äänioikeus.Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenen puolesta onkokouksessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksenpuheenjohtajan kannattama mielipide.

9. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaaja tarvittaessa kolme(3) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Todetaan äänioikeutetut ja muut läsnäolijat.
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 6. Esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle jamuille vastuuvelvollisille.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkioista seuraavaksikalenterivuodeksi.
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle.
 10. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimikaudelle.
 11. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle.
 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle.
 13. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten (4-10) ja yleisvarajäsenten (1-5) lukumäärästäseuraavalle toimikaudelle.
 14. Valitaan hallituksen jäsenet ja yleisvarajäsenet seuraavalle toimikaudelle.
 15. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja.
 16. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
 17. Kokouksen päättäminen.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessavähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa onmainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseenpurkautumisen päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksikäytetään varat samaan tarkoitukseen.


TIETOSUOJASELOSTE